اعضاء هیئت مدیره سازمان اقتصادی کوثر: 

ـ  ناصر فخاری، مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره،

 - مهدی آل ابراهیم، عضو هیأت مدیره، 

ـ فرشاد حیدری، عضو هیأت مدیره،

ـ داریوش اسمعیلی، عضو هیأت مدیره، 

ـ مجتبی مدرس زاده، عضو هیأت مدیره، 

حوزه های کسب و کار این سازمان عبارت اند از: 

- گروه کشاورزی
- گروه معادن 
- گروه صنایع
- گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری 
- گروه برق و انرژی
- گروه عمران و ساختمان