سازمان اقتصادی کوثر|شرکت های تابعه|مؤسسه توسعه کسب‌‌وکار رویش‌کوثر

موسسه رویش

 

مؤسسه توسعه کسب‌‌وکار رویش‌کوثر، یک مؤسسه غیرتجاری انتفاعی است که با مأموریت "پاسخگویی نوآورانه و فناورانه به مسائل و نیازها"، "مولدسازی و مهندسی زنجیره ارزش"، "استقرار نظام بومی (ساختار/ فرایند) نوآوری و تعالی"، "ایجاد بستر استفاده از ابزارهای تأمین مالی نوآوری و مشارکت با نخبگان و صاحبان‌ شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور"، "مدیریت شایستگی‌ها، استعدادیابی، طراحی برنامه توسعه فردی و سازمانی و همچنین بهینه‌سازی جذب و انتصاب ازطریق فرایند کانون ارزیابی و توسعه"، "طراحی نظام جامع آموزشی و برگزاری دوره‌های تخصصی و عمومی"، ارائه خدمات مشاوره مدیریت؛ ازجمله تدوین سند راهبردی، طراحی ساختار سازمانی، مدیریت فرایندها، تدوین آیین‌نامه‌ها، طراحی نظام مدیریت دانش و غیره" و "توانمندسازی کسب‌وکارهای خرد" برای سازمان اقتصادی کوثر و شرکت‌های تابعه و همچنین نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مشغول فعالیت می‌باشد.